Rurarira
Arashi,Breathless, 70 штук

@темы: Japan, Avatars, Arashi